Verkoopsvoorwaarden

1. Prijs

In de overeengekomen prijs zijn alle taksen inbegrepen, tenzij anders vermeld. De prijs is vast, onder voorbehoud van prijsaanpassing zoals voorzien in de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van de reisorganisator of de leverancier(s) van de afzonderlijke prestatie(s).

2. Dossierkosten

Voor elke opening van een dossier worden dossierkosten aangerekend. Deze worden vermeld op de bestelbon. Een tarievenlijst is geafficheerd in het kantoor. In geval van annulatie kunnen deze kosten geen aanleiding geven tot terugbetaling.

3. Betalingsregeling

Bij inschrijving van een reis moet een voorschot van 1/3 van de totale reiskosten worden betaald. Vliegtuig-, trein– , boottickets, verzekeringen, vignetten, pretparktickets, vakantiecheques, dienen bij reservatie volledig te worden betaald, aangezien zij een kwijting inhouden van de totale kostprijs. Bij inschrijvingen minder dan 30 dagen voor vertrek moet gans de reissom onmiddellijk worden betaald. In alle gevallen, behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, moet de reiziger uiterlijk 30 dagen voor de vertrekdatum het saldo betalen, waarna hij de reisdocumenten ontvangt. Bij niet betaling van het saldo binnen deze termijn, behoudt New Event Travel BVBA zich het recht om de reisdocumenten niet af te leveren en indien daartoe aanleiding bestaat, de reis vooralsnog te annuleren om aldus de kosten te beperken. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal New Event Travel BVBA het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. De reiziger is dan de op dat moment geldende annulatiekost van de reisorganisator of de leverancier(s) van de afzonderlijke prestatie(s) verschuldigd en de integrale reservatiekost van de reisbemiddelaar.

4. Interesten en verhoging

De leveringen en/of prestaties van New Event Travel bvba zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, contant of op de vervaldag die op de facturen vermeld is. In geval van niet betaling op vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 12% per jaar, elke begonnen maand geldend als een volledige maand. Tevens is bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en van rechtswege, een verhoging van 10% verschuldigd ten titel van forfaitair vastgestelde schadevergoeding met een minimum van 75,- euro per dossier. Deze interesten aan 12 % per jaar en de forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 75,- worden tevens toegepast op de annuleringskosten, behalve indien deze worden terugbetaald door een reisverzekering.

5. Dossiers op aanvraag

Indien bepaalde gewenste diensten “op aanvraag” geboekt worden en de beschikbaarheid wordt bevestigd door de betrokken dienstverlener, is de boeking definitief en bindend. In geval van onbeschikbaarheid wordt het voorschot terugbetaald onder aftrok van de dossierkosten.

6. Voorwaarden van de reisorganisator en/of de leveranciers van de afzonderlijke prestaties

De Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de betrokken reisorganisator(en) en/of de leveranciers van afzonderlijke prestaties zijn onverminderd van toepassing op de uitvoering van de reis, behoudens de met de Belgische of Europese wetgeving strijdige bepalingen, die voor niet geschreven worden beschouwd. Indien de reisbemiddelaar optreedt als tussenpersoon voor een in het buitenland gevestigde reisorganisator, en de algemene of bijzondere voorwaarden van deze laatste strijdig zijn met deze verkoopsvoorwaarden, prevaleren onderhavige bepalingen. New Event Travel BVBA behoudt zich het recht voor om de betrokken reisorganisator ter vrijwaring te roepen, waartegen de reiziger zich niet mag verzetten

7. Klachten

De reiziger dient elke tekortkoming ter plaatse mee te delen aan de betrokken dienstverleners. Tevens is hij verplicht zijn klacht per aangetekende brief aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar te bevestigen ten laatste een maand na het einde van de reis. Indien de klacht gericht is tegen verschillende dienstverleners, doch tevens betrekking heeft op de diensten van New Event Travel BVBA, dient alleszins de klacht eveneens gericht te worden aan New Event Travel BVBA. Een klacht gericht enkel t.a.v. andere betrokken partijen heeft geen nuttig gevolg.

8. Verzekering tegen financieel onvermogen

Het risico van financieel onvermogen van New Event Travel BVBA is verzekerd bij Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze overeenkomst met Event Travel BVBA wordt beheerst door het Belgisch recht. Er wordt overeengekomen dat de plaats van uitvoering van de overeenkomst de maatschappelijke zetel is van New Event Travel bvba, Jachtveld 10 te 1933 Sterrebeek. Voor gerechtelijke invorderingen bij wanbetaling zijn naar keuze van New Event Travel bvba, de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel of van het betrokken reiskantoor bevoegd. Andere geschillen verband houdend met de diensten van New Event Travel bvba worden beslecht middels de arbitrageprocedure van de Geschillencommissie Reizen (zie artikel 18 van de Algemene reisvoorwaarden). Indien het geschil niet onder de materiële bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen valt of indien in andere gevallen een gerechtelijke procedure wordt aangespannen, zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

We gebruiken cookies voor een betere klantenervaring en een makkelijker gebruik van deze site. Door verder te surfen op deze website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Lees alle informatie.